Foetus-veulenverzekering

Deze verzekering dekt het risico van overlijden van het ongeboren of pasgeboren veulen ten gevolge van een ziekte en/of ongeval.
De verzekering kan worden afgesloten vanaf 3 maanden na de laatste dek- of inseminatiedatum en eindigt 15 maanden na de laatste dek- of inseminatiedatum.
De looptijd van deze verzekering bedraagt dus maximaal 1 jaar.

Gedekte risico’s

 • Overlijden door acute ziekte en/of ongeval
 • Overlijden t.g.v. verwerpen of vroeggeboorte
 • Noodzakelijk euthanaseren als gevolg van een aangeboren afwijking waardoor het veulen geen normaal leven zal kunnen lijden
 • Vanaf de geboorte is het veulen verzekerd tegen dood door een acute ziekte, ongeval, brand, storm en blikseminslag
 • Diefstal, vermissing en verduistering
 • Een mislukte levensreddende operatie (bijv. koliekoperatie)
 • Overlijden als gevolg van een ongeval tijdens transport. Dit geldt voor transport binnen de Europese Unie, m.u.v. de landen die vanaf 2004 zijn aangesloten

Premie

De premie voor de Equipe Foetus-veulenverzekering bedraagt 12% van de verzekerde waarde (exclusief poliskosten en assurantiebelasting).
De verzekerde waarde bedraagt maximaal 3 maal het dekgeld en maximaal € 5000,00.
Er zijn geen premietoeslagen voor brand en diefstal.

Acceptatie voorwaarden

Indien u deze verzekering wenst af te sluiten, verzoeken wij u vriendelijk de volgende documenten toe te sturen:

 • Aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door de verzekeringnemer
 • Verklaring van vastgestelde drachtigheid d.m.v. echografie door een dierenarts en gezondheidsverklaring
 • Kopie van het dekbewijs en factuur dekgeld, dient z.s.m. na ontvangst te worden overlegd aan Equipe

Voor het afsluiten van deze verzekering dient uw aanvraag aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De merrie mag niet meer dan 1 maal een veulen hebben verworpen of problemen hebben gehad bij de geboorte waardoor het veulen diende te worden geëuthanaseerd
 • De merrie dient gedekt te zijn door een tot de dekdienst toegelaten dekhengst van een erkend stamboek

Voorwaarden