Procedure overname paard

Wanneer uw paard is verzekerd volgens de Equipe 3 of Equipe 4 verzekering en uw paard is totaal blijvend ongeschikt bevonden, is het mogelijk dat u recht heeft op een schadevergoeding.
Let op: een negatief advies voor aan- of verkoop houdt niet in dat het paard totaal blijvend ongeschikt is.

Een paard is totaal blijvend ongeschikt wanneer het niet meer pijnvrij kan functioneren als rij- of menpaard en de prognose van de betreffende gediagnosticeerde aandoening is negatief (er zijn geen behandelopties meer), te beoordelen door de behandelend dierenarts en onze veterinair adviseur, dan is er sprake van een totaal blijvend ongeschikt paard.
Een waardedaling van een paard is geen gedekt voorval bij een paardenverzekering.

In de meeste gevallen gaat er een periode van behandeling aan vooraf en zijn wij reeds op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de behandeling van uw paard. Het is dus zeer belangrijk om, ook als u geen aanvullende Ziektekostenverzekering heeft afgesloten, schade of het vermoeden van schade binnen 24 uur te melden. Op deze manier wordt de verzekeraar de mogelijkheid geboden, indien nodig, te adviseren, te interveniëren of u door te verwijzen naar een specialist of een dierenarts van de lijst.

U wordt verzocht alle documenten, zoals de verklaring van de dierenarts en alle beschikbare röntgenfoto’s, echografische beelden, etc. naar ons toe te sturen. In sommige gevallen is het zo dat de stukken ter beoordeling worden voorgelegd aan onze veterinair adviseur. Zodra wij hebben bepaald dat de schade onder de dekking valt, zullen wij contact met u opnemen om de overnamemogelijkheden met u te bespreken.

Over het algemeen zullen de volgende drie opties aan u worden voorgelegd:

1. Overname van uw paard

Uw paard wordt op een waardige manier in Nederland geslacht, indien gewenst kunt u aanwezig zijn bij het beëindigen van het leven van uw paard.

Op moment dat u heeft besloten tot overname van uw paard door de verzekering, geven wij dit door aan het bedrijf dat de slacht uitvoert.

Zij zullen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om uw paard op te halen. Zodra uw paard is geslacht, zullen zij ons daarvan op de hoogte stellen. Vervolgens wordt de verzekering beëindigd en wordt de vastgestelde uitkering aan u overgemaakt. Vanzelfsprekend ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

2. Euthanasie

Indien u de voorkeur geeft aan het zelf laten euthanaseren van uw paard, kunt u dit, na overleg met ons, regelen met een bevoegd dierenarts naar keuze. De dierenarts dient een euthanasieverklaring op te stellen en wij verzoeken u deze aan ons te doen toekomen. Vervolgens wordt de verzekering beëindigd en wordt de vastgestelde uitkering aan u overgemaakt. Vanzelfsprekend ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

Bij euthanasie van het paard hanteren wij een restwaarde die op de uitkering in mindering wordt gebracht. Deze restwaarde dient als compensatie voor het slachtgeld dat de verzekeraar toekomt. De restwaarde wordt per paard door ons vastgesteld. De kosten van euthanasie en afvoer van uw paard zijn voor uw eigen rekening.

3. Behoud van uw paard door middel van terugkoopregeling

In sommige gevallen is het mogelijk uw paard te behouden om het zelf een goede oude dag te bieden. Bepalend hierbij is het welzijn van uw paard.

Nadat, in overleg met u, de behandelend dierenarts en de inspecteur, is besloten dat u uw paard kunt behouden, dient u een contract te ondertekenen dat het paard o.a. nooit meer op wedstrijden mag worden uitgebracht en niet meer mag worden doorverkocht zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. Bij behoud van het paard hanteren wij een restwaarde die op de uitkering in mindering wordt gebracht. De restwaarde wordt per paard door ons vastgesteld. Na ontvangst van het ondertekende contract, zullen wij de schade verder met u afwikkelen.

Niet gedekte schade

In bepaalde situaties is het mogelijk dat een paard totaal blijvend ongeschikt wordt bevonden, maar de schade niet onder de dekking van de verzekering valt.

Dit geldt bijvoorbeeld bij kreupelheden die niet door een ongeval zijn ontstaan, zoals artrose, spat of hoefkatrolontsteking, én uw paard is verzekerd volgens de voorwaarden van de Equipe 3 Paardenverzekering. In dit geval zullen wij niet tot schadevergoeding op uw verzekering kunnen overgaan.

Mocht u er vervolgens zelf voor kiezen het paard te laten slachten of te euthanaseren, dan ontvangen wij daar graag een officieel bewijs van (slachtbewijs of euthanasieverklaring). De verzekering zal dan worden beëindigd.